Nord mõttekoja statuut

Vastu võetud 07. 01. 2018.

Nord juhatuses

E. Grauberg

 

 

NORD MÕTTEKOJA STATUUT

 

I.Üldsätted

 

§ 1. Nord mõttekoda(edaspidi: mõttekoda) on Nord Arendus OÜ (edaspidi: Nord) iseseisev akadeemiline kogu, mille eesmärk on jätkata ja arendada oma tegevuses demokraatliku arutelu ja teadusliku uurimistöö neid traditsioone, mis on alguse saanud Akadeemia Nord ümarlaua tegevusest Mõttekoda lähtub oma tegevuses Nordi põhikirjast ja Eesti Vabariigi õigusaktidest.

 

§ 2. Mõttekoja tegevust finantseeritakse sihtotstarbeliselt mõttekojale eraldatud vahenditest, organisatsioonide ja eraisikute annetustest, samuti Nordi üldisest eelarvest.

 

 

II.Mõttekoja koosseis ja juhtimine

 

§ 3. Mõttekoja koosseisu kuuluvad vastava projekti tööga seotud isikud(projektijuht. --liikmed, -korraldajad jms) Mõttekoja akadeemilisest tegevusest(ümarlauad, seminarid, projekti esitlused) võivad osa võtta eksperdid ja ka teised isikud mõttekoja kutsel.

 

§ 4. Mõttekoja juhtimine kuulub Nord juhatuse liikme haldusalasse, kes volitab seda tegevust juhtima vastava projekti ühel liikmel(edasi- projektijuht). Mõttekoja sekretäri ülesandeid täidab Nordi juhatuse poolt määratud töötaja.

 

§ 5. Projektijuht:

 1. kutsub kokku mõttekoja koosolekud;

 2. juhib mõttekoja (sealhulgas eesistujate/moderaatorite) tegevust koosolekutevahelisel ajal;

 3. vastutab mõttekoja tegevuse kohta õigeaegse ja adekvaatse informatsiooni levitamise eest selle kodulehel ja Eesti avalikkuse ees.

 

§ 6. Projektijuhti asendab tema puudumisel üks Nord juhatuse liikme poolt määratud eesistuja.

 

§ 7. Mõttekoja sekretär:

 1. kogub mõttekoja kirjalikud materjalid (tööplaani, ettekannete teesid jm) ning saadab, arvestades käesolevas põhikirjas sätestatud tähtaegu, mõttekoja liikmetele eelnevaks tutvumiseks;

 2. assisteerib projektijuhti mõttekoja organisatoorsetes ja korralduslikes küsimustes, valmistab projektijuhiga kooskõlastades ette käsunduslepingud;

 3. valmistab projektijuhiga kooskõlastades ette mõttekoja tegevust kajastavad infomaterjalid ja ning edastab need projekti liikmetele ning kodulehele.

 4. kutsub projektijuhi korraldusel kokku mõttekoja koosolekud ja protokollib need;

 

 

III.Mõttekoja töökord

 

§ 8. Mõttekoja töövormiks on kollokvium- arutelud. Need toimuvad üldjuhul üks kord kuus vastavalt kinnitatud uurimisteemale ja tegevuskavale.

 

§ 9. Hiljemalt nädal enne vastava ümarlaua toimumist esitab ümarlaua põhiesineja ümarlaua sekretärile oma esinemise põhiteesid. Need avalikustatakse akadeemia kodulehel.

 

§ 10. Kollokviumi avab ning viib läbi eesistuja/moderaator.

 

§ 14. Mõttekoja kollokvium- arutelu koosneb järgmistest osadest:

 1. põhiesineja ettekanne(20- 25 minutit);

 2. küsimustele vastamine ja akadeemiline diskussioon(40- 60 minutit);

 3. kokkuvõte eesistujalt(20- 25 minutit).

 

 

 1. Lõppsätted

 

§ 15. Käesoleva põhikirja § 5 ja § 7 märgitud tähtpäevi rakendatakse alates 2018. aastast.

 

§ 16. Käesolev statuut ning selle täiendused ja parandused jõustuvad nende vastuvõtmisel Nord juhatuses.

 

 

 

 

     
KONTAKTEERU
40 Eur/h
253 Eur/päev (kell 9.00-20.00)

Aristoteles

Aristoteles

Nimi Nr Kohti Pindala
Auditoorium 1.12 85 127.2 m2
KOKKU 85 127.2 m2

Hubase sisustusega keskmise suurusega auditoorium on sobilik loenguteks, seminarideks, konverentsideks. Auditoorium on varustatud presentatsiooni- ja helitehnikaga.

Hinnasoodustus kuni 30. 06. 2020

150 h - 15 % 

100 h - 10 %                   

50 h - 5 %.

 

KONTAKTEERU

Aristoteles

Aristoteles

Nimi

E-mail

Telefon

Sõnum