VABAAKADEEMIA NORD PÕHIKIRI

 

Kinnitatud Nord Arendus OÜ juhatuse otsusega 24. 08. 2016.

 

I. ÜLDSÄTTED

 

§ 1. Vabaakadeemia Nord on Nord Arendus OÜ projektipõhine instituut (edasi- akadeemia), mille eesmärk on loomealase vabaharidusliku tegevuse arendamine ja selleks tingimuste loomine. 

 

§ 2. Akadeemia juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest, käesolevast põhikirjast, nõukogu otsustest ja vabaühenduste tegevuse eetilistest põhimõtetest.

  

§ 3.Akadeemia loob oma eesmärkide saavutamiseks 1) ajutisi struktuuriüksusi erinevate projektide elluviimiseks; 2) korraldab loomealaseid kursusi ja meistriklasse, kunstinäitusi, kunstioksjone jms; 3) rendib oma ruume punktis kaks osutatud ürituste korraldamiseks: 4) osaleb loometegevusega seotud stipendiumite ja auhindade määramises; 5) arendab muud põhikirjaga kooskõlas olevat tegevust.

 

§4. Akadeemia ametlik nime lühend on VAN.

 

§ 5. Akadeemia eesmärk on:

 

1) luua tingimused kaasaegsel tasemel vabahariduslike projektide, meistriklasside ja koolituste läbiviimiseks vastavalt akadeemia loomealastele eesmärkidele;

 

2)arendada Nord Kunstigalerii tegevust. Luua tingimused kunsti müügiks nii Eestis kui rahvusvahelisel tasandil;

 

3)näituste ja näitusmüükide korraldamine, kunstikogu haldamine ja täiendamine. Eesti kunsti ja kunstnike tutvustamine välismaal, kunstialase teabe levitamine;

 

§ 6. akadeemia juhindub oma tegevuses loometegevusega seotud Eesti Vabariigi seadustest ja madalamal seisvatest õigusaktidest, akadeemia pidaja põhikirjast ning sellest põhikirjast.

 

§ 7. Akadeemia asub Tallinnas, aadressil Siili tn 14.


 

§ 8. Akadeemia õppekeel on eesti keel. Akadeemia võib kasutada õppetöös ka muid

 

keeli akadeemia nõukogu otsusel. Asjaajamiskeel on eesti keel.

  

II. JUHTIMINE

 

§ 9. Akadeemia kõrgem juhtimisorgan on selle nõukogu.


 

§ 10. Nõukogu on akadeemia tegevusstrateegiat kujundav kõrgeim kollegiaalne otsustuskogu, mis on kuni viieliikmeline. 
Sellesse kuuluvad: akadeemia projektijuhid ja akadeemia pidaja üks esindaja. Nõukogu koosseis kinnitatakse akadeemia pidaja esildise alusel osaühingu otsusega või kutsutakse kokku osaühingu otsusega kuni kolmeks aastaks.

 

Nõukogu:

 

1) võtab vastu ja esitab akadeemia pidajale kinnitamiseks akadeemia põhikirja ja selle muudatusettepanekud;


 

2) kinnitab akadeemia projektijuhi poolt koostatud tegevuskava ja finantseerimisprogrammi.


 

3) analüüsib ja hindab projektijuhtide tegevust ja teeb selle juhtimiseks vajalikke strateegilisi otsuseid;

 

4) kuulab ära projektijuhi aruande projekti lõppemisel;
5) annab seisukoha teistes küsimustes, mis seaduse ja käesoleva põhikirja alusel kuuluvad tema pädevusse.

 

§ 11. Akadeemia nõukogu on otsustusvõimeline, kui sellest võtavad osa vähemalt pooled liikmed.

 

§ 12. Nõukogu koosolekud toimuvad neli korda aastas. Igal nõukogu liikmel on nõukogu koosolekul ostuste vastuvõtmisel üks hääl. Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Nõukogu koosolekuid protokollitakse.

 

§ 13. 
Nõukogu tööd juhib üks nõukogu liikmetest, kes määratakse osaühingu otsusega või valitakse osaühingu esitatud kandidaatide hulgast nõukogu esimesel istungil vähemalt 50% häälteeenamusega kuni üheks kolmeks aastaks.

 

 

 

III. STRUKTUUR

 

§ 14. Akadeemia struktuuri moodustavad vastava vabaharidusliku tegevuse täitmiseks tähtajaliselt moodustatud projektgrupid.

 

§ 15. Projektgrupi moodustamine- ja töökord sätestatakse selle tegevuse juhendis ja selle kinnitab nõukogu.

 

 

 

IV. TÖÖKORRALDUSE ALUSED

 

§ 16. Akadeemias toimub loomemajanduslik tegevus akadeemia nõukogu poolt kinnitatud prpjektide alusel.

 

§ 17. Teoreetiline tegevus toimub akadeemia ruumes. Praktiline tegevus võib toimuda ka väljaspool akadeemia ruume ja välisriikides.

  

VII. ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

 

§ 23. Töötajatel on kõik tööd reguleeritavate õigusaktidega sätestatavad ja töölepingust või muust võlaõiguslikust lepingust tulenevad õigused ja kohustused.

 

§ 24. Akadeemia töötajatel on õigus nõuda projektijuhilt või tema määratud isikult:

 

1)  töövõtulepingu või käsunduslepingu õigeaegset sõlmimist ja täitmist; 
2)  töökorrast ja õppekorralduseeskirjast kinnipidamist; 
3)  töökaitsenõuete täitmist.

 

§ 25. Projektijuht on kohustatud:
1) hoolt kandma tema poolt juhitava projekti eesmärkidest tulenevate ülesannete täitmisest;
2) järgima oma tegevuses akadeemia nõukogu poolt kinnitatud tegevusprogrammi;
3) aru andma oma tööst akadeemia nõukogule vähemalt kaks korda projektiga seotud kestvusaja jooksul.

 

 VIII. FINANTSEERIMINE.

 

§ 26. Akadeemia projektide finantseerimisel lähtutakse ideest, et selle kõiki tegevusi ja nende rahastusallikaid kavandatakse samaaegselt.

  

X. PÕHIKIRJA JÕUSTUMINE JA MUUTMINE

 

§ 27. Põhikiri jõustub pärast selle kinnitamist akadeemia pidaja poolt. Selle muudatused võtab vastu akadeemia nõukogu ja kinnitab akadeemia pidaja.

 

 

 

 

 

 

 

     
KONTAKTEERU
40 Eur/h
253 Eur/päev (kell 9.00-20.00)

Aristoteles

Aristoteles

Nimi Nr Kohti Pindala
Auditoorium 1.12 85 127.2 m2
KOKKU 85 127.2 m2

Hubase sisustusega keskmise suurusega auditoorium on sobilik loenguteks, seminarideks, konverentsideks. Auditoorium on varustatud presentatsiooni- ja helitehnikaga.

Hinnasoodustus kuni 30. 06. 2020

150 h - 15 % 

100 h - 10 %                   

50 h - 5 %.

 

KONTAKTEERU

Aristoteles

Aristoteles

Nimi

E-mail

Telefon

Sõnum