VABAAKADEEMIA NORD PÕHIKIRI

 

Kinnitatud Nord Arendus OÜ juhatuse otsusega 24. 08. 2016.

 

I. ÜLDSÄTTED

 

§ 1. Vabaakadeemia Nord on Nord Arendus OÜ projektipõhine instituut (edasi- akadeemia), mille eesmärk on loomealase vabaharidusliku tegevuse arendamine ja selleks tingimuste loomine. 

 

§ 2. Akadeemia juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest, käesolevast põhikirjast, nõukogu otsustest ja vabaühenduste tegevuse eetilistest põhimõtetest.

  

§ 3.Akadeemia loob oma eesmärkide saavutamiseks 1) ajutisi struktuuriüksusi erinevate projektide elluviimiseks; 2) korraldab loomealaseid kursusi ja meistriklasse, kunstinäitusi, kunstioksjone jms; 3) rendib oma ruume punktis kaks osutatud ürituste korraldamiseks: 4) osaleb loometegevusega seotud stipendiumite ja auhindade määramises; 5) arendab muud põhikirjaga kooskõlas olevat tegevust.

 

§4. Akadeemia ametlik nime lühend on VAN.

 

§ 5. Akadeemia eesmärk on:

 

1) luua tingimused kaasaegsel tasemel vabahariduslike projektide, meistriklasside ja koolituste läbiviimiseks vastavalt akadeemia loomealastele eesmärkidele;

 

2)arendada Nord Kunstigalerii tegevust. Luua tingimused kunsti müügiks nii Eestis kui rahvusvahelisel tasandil;

 

3)näituste ja näitusmüükide korraldamine, kunstikogu haldamine ja täiendamine. Eesti kunsti ja kunstnike tutvustamine välismaal, kunstialase teabe levitamine;

 

§ 6. akadeemia juhindub oma tegevuses loometegevusega seotud Eesti Vabariigi seadustest ja madalamal seisvatest õigusaktidest, akadeemia pidaja põhikirjast ning sellest põhikirjast.

 

§ 7. Akadeemia asub Tallinnas, aadressil Siili tn 14.


 

§ 8. Akadeemia õppekeel on eesti keel. Akadeemia võib kasutada õppetöös ka muid

 

keeli akadeemia nõukogu otsusel. Asjaajamiskeel on eesti keel.

  

II. JUHTIMINE

 

§ 9. Akadeemia kõrgem juhtimisorgan on selle nõukogu.


 

§ 10. Nõukogu on akadeemia tegevusstrateegiat kujundav kõrgeim kollegiaalne otsustuskogu, mis on kuni viieliikmeline. 
Sellesse kuuluvad: akadeemia projektijuhid ja akadeemia pidaja üks esindaja. Nõukogu koosseis kinnitatakse akadeemia pidaja esildise alusel osaühingu otsusega või kutsutakse kokku osaühingu otsusega kuni kolmeks aastaks.

 

Nõukogu:

 

1) võtab vastu ja esitab akadeemia pidajale kinnitamiseks akadeemia põhikirja ja selle muudatusettepanekud;


 

2) kinnitab akadeemia projektijuhi poolt koostatud tegevuskava ja finantseerimisprogrammi.


 

3) analüüsib ja hindab projektijuhtide tegevust ja teeb selle juhtimiseks vajalikke strateegilisi otsuseid;

 

4) kuulab ära projektijuhi aruande projekti lõppemisel;
5) annab seisukoha teistes küsimustes, mis seaduse ja käesoleva põhikirja alusel kuuluvad tema pädevusse.

 

§ 11. Akadeemia nõukogu on otsustusvõimeline, kui sellest võtavad osa vähemalt pooled liikmed.

 

§ 12. Nõukogu koosolekud toimuvad neli korda aastas. Igal nõukogu liikmel on nõukogu koosolekul ostuste vastuvõtmisel üks hääl. Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Nõukogu koosolekuid protokollitakse.

 

§ 13. 
Nõukogu tööd juhib üks nõukogu liikmetest, kes määratakse osaühingu otsusega või valitakse osaühingu esitatud kandidaatide hulgast nõukogu esimesel istungil vähemalt 50% häälteeenamusega kuni üheks kolmeks aastaks.

 

 

 

III. STRUKTUUR

 

§ 14. Akadeemia struktuuri moodustavad vastava vabaharidusliku tegevuse täitmiseks tähtajaliselt moodustatud projektgrupid.

 

§ 15. Projektgrupi moodustamine- ja töökord sätestatakse selle tegevuse juhendis ja selle kinnitab nõukogu.

 

 

 

IV. TÖÖKORRALDUSE ALUSED

 

§ 16. Akadeemias toimub loomemajanduslik tegevus akadeemia nõukogu poolt kinnitatud prpjektide alusel.

 

§ 17. Teoreetiline tegevus toimub akadeemia ruumes. Praktiline tegevus võib toimuda ka väljaspool akadeemia ruume ja välisriikides.

  

VII. ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

 

§ 23. Töötajatel on kõik tööd reguleeritavate õigusaktidega sätestatavad ja töölepingust või muust võlaõiguslikust lepingust tulenevad õigused ja kohustused.

 

§ 24. Akadeemia töötajatel on õigus nõuda projektijuhilt või tema määratud isikult:

 

1)  töövõtulepingu või käsunduslepingu õigeaegset sõlmimist ja täitmist; 
2)  töökorrast ja õppekorralduseeskirjast kinnipidamist; 
3)  töökaitsenõuete täitmist.

 

§ 25. Projektijuht on kohustatud:
1) hoolt kandma tema poolt juhitava projekti eesmärkidest tulenevate ülesannete täitmisest;
2) järgima oma tegevuses akadeemia nõukogu poolt kinnitatud tegevusprogrammi;
3) aru andma oma tööst akadeemia nõukogule vähemalt kaks korda projektiga seotud kestvusaja jooksul.

 

 VIII. FINANTSEERIMINE.

 

§ 26. Akadeemia projektide finantseerimisel lähtutakse ideest, et selle kõiki tegevusi ja nende rahastusallikaid kavandatakse samaaegselt.

  

X. PÕHIKIRJA JÕUSTUMINE JA MUUTMINE

 

§ 27. Põhikiri jõustub pärast selle kinnitamist akadeemia pidaja poolt. Selle muudatused võtab vastu akadeemia nõukogu ja kinnitab akadeemia pidaja.

 

 

 

 

 

 

 

     

Kunstinäituste korraldamiseks on ruum Aristoteles, kus on kunstiteostele vajalik spetsiaalne valgustus. 

Nord Galerii ootab avaldusi näituseprojektideks 

 

Projektid saata aaderssil

 

Nord Galerii, Siili 14, Tallinn, 13413

või

e-postile vabaakadeemia@nord.ee

Info: tel 5654231

 

NÄITUSE TAOTLUS PEAB SISALDAMA

  1. Projekti vormis näituse kontseptsioon ja põhiideestik 

  2. Osaleja/osalejate CV

  3. Projektiga seonduvat pildi- või videomaterjali

  4. Soovitav toimumise aeg

 

NORD GALERII RENDIHINNAD

 

Näituse maksumus ühes suures, spetsiaalselt valgustatud  ruumis on

  • 320 eurot/kuu (hind sisaldab käibemaksu)  

  • 180 eurot/2 nädalat (hind sisaldab käibemaksu)

  • lisa-tehnika rent päevas 2 eurot

Korralduskulud (reklaamplakatid, külalised, näituse presentatsioon jms) kannab kunstnik.