Nord mõttekoja statuut

Vastu võetud 07. 01. 2018.

Nord juhatuses

E. Grauberg

 

 

NORD MÕTTEKOJA STATUUT

 

I.Üldsätted

 

§ 1. Nord mõttekoda(edaspidi: mõttekoda) on Nord Arendus OÜ (edaspidi: Nord) iseseisev akadeemiline kogu, mille eesmärk on jätkata ja arendada oma tegevuses demokraatliku arutelu ja teadusliku uurimistöö neid traditsioone, mis on alguse saanud Akadeemia Nord ümarlaua tegevusest Mõttekoda lähtub oma tegevuses Nordi põhikirjast ja Eesti Vabariigi õigusaktidest.

 

§ 2. Mõttekoja tegevust finantseeritakse sihtotstarbeliselt mõttekojale eraldatud vahenditest, organisatsioonide ja eraisikute annetustest, samuti Nordi üldisest eelarvest.

 

 

II.Mõttekoja koosseis ja juhtimine

 

§ 3. Mõttekoja koosseisu kuuluvad vastava projekti tööga seotud isikud(projektijuht. --liikmed, -korraldajad jms) Mõttekoja akadeemilisest tegevusest(ümarlauad, seminarid, projekti esitlused) võivad osa võtta eksperdid ja ka teised isikud mõttekoja kutsel.

 

§ 4. Mõttekoja juhtimine kuulub Nord juhatuse liikme haldusalasse, kes volitab seda tegevust juhtima vastava projekti ühel liikmel(edasi- projektijuht). Mõttekoja sekretäri ülesandeid täidab Nordi juhatuse poolt määratud töötaja.

 

§ 5. Projektijuht:

 1. kutsub kokku mõttekoja koosolekud;

 2. juhib mõttekoja (sealhulgas eesistujate/moderaatorite) tegevust koosolekutevahelisel ajal;

 3. vastutab mõttekoja tegevuse kohta õigeaegse ja adekvaatse informatsiooni levitamise eest selle kodulehel ja Eesti avalikkuse ees.

 

§ 6. Projektijuhti asendab tema puudumisel üks Nord juhatuse liikme poolt määratud eesistuja.

 

§ 7. Mõttekoja sekretär:

 1. kogub mõttekoja kirjalikud materjalid (tööplaani, ettekannete teesid jm) ning saadab, arvestades käesolevas põhikirjas sätestatud tähtaegu, mõttekoja liikmetele eelnevaks tutvumiseks;

 2. assisteerib projektijuhti mõttekoja organisatoorsetes ja korralduslikes küsimustes, valmistab projektijuhiga kooskõlastades ette käsunduslepingud;

 3. valmistab projektijuhiga kooskõlastades ette mõttekoja tegevust kajastavad infomaterjalid ja ning edastab need projekti liikmetele ning kodulehele.

 4. kutsub projektijuhi korraldusel kokku mõttekoja koosolekud ja protokollib need;

 

 

III.Mõttekoja töökord

 

§ 8. Mõttekoja töövormiks on kollokvium- arutelud. Need toimuvad üldjuhul üks kord kuus vastavalt kinnitatud uurimisteemale ja tegevuskavale.

 

§ 9. Hiljemalt nädal enne vastava ümarlaua toimumist esitab ümarlaua põhiesineja ümarlaua sekretärile oma esinemise põhiteesid. Need avalikustatakse akadeemia kodulehel.

 

§ 10. Kollokviumi avab ning viib läbi eesistuja/moderaator.

 

§ 14. Mõttekoja kollokvium- arutelu koosneb järgmistest osadest:

 1. põhiesineja ettekanne(20- 25 minutit);

 2. küsimustele vastamine ja akadeemiline diskussioon(40- 60 minutit);

 3. kokkuvõte eesistujalt(20- 25 minutit).

 

 

 1. Lõppsätted

 

§ 15. Käesoleva põhikirja § 5 ja § 7 märgitud tähtpäevi rakendatakse alates 2018. aastast.

 

§ 16. Käesolev statuut ning selle täiendused ja parandused jõustuvad nende vastuvõtmisel Nord juhatuses.

 

 

 

 

     

Kunstinäituste korraldamiseks on ruum Aristoteles, kus on kunstiteostele vajalik spetsiaalne valgustus. 

Nord Galerii ootab avaldusi näituseprojektideks 

 

Projektid saata aaderssil

 

Nord Galerii, Siili 14, Tallinn, 13413

või

e-postile vabaakadeemia@nord.ee

Info: tel 5654231

 

NÄITUSE TAOTLUS PEAB SISALDAMA

 1. Projekti vormis näituse kontseptsioon ja põhiideestik 

 2. Osaleja/osalejate CV

 3. Projektiga seonduvat pildi- või videomaterjali

 4. Soovitav toimumise aeg

 

NORD GALERII RENDIHINNAD

 

Näituse maksumus ühes suures, spetsiaalselt valgustatud  ruumis on

 • 320 eurot/kuu (hind sisaldab käibemaksu)  

 • 180 eurot/2 nädalat (hind sisaldab käibemaksu)

 • lisa-tehnika rent päevas 2 eurot

Korralduskulud (reklaamplakatid, külalised, näituse presentatsioon jms) kannab kunstnik.